Handelsmerken

Onderwerpen

WEBSITES DIE ZICH HOUDEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERIN

HANDELSMERKEN
ALLDATA, ALLDATA Repair, ALLDATA Manage, ALLDATA Mobile, ALLDATA Collision, ALLDATA Training Garage, ALLDATA Community, ALLDATA Tech-Assist, ALLDATA WITH YOU, Arrow design en andere ALLDATA-afbeeldingen, logo's en servicenamen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn servicemerken of handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken of servicemerken die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan ALLDATA. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ALLDATA is, op een manier die verwarring bij klanten kan veroorzaken, of op een manier die ALLDATA in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van ALLDATA of aan haar gelieerde ondernemingen en die op de websites verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met of gesponsord worden door ALLDATA. Alle andere handelsmerken en servicemerken die op de websites worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

ALGEMENE VOORWAARDEN (voor de HIERBOVEN VERMELDE ALLDATA Websites)
Neem een paar minuten de tijd om deze algemene voorwaarden te bekijken. Uw gebruik van de ALLDATA-websites vormt uw akkoord om deze Algemene Voorwaarden te volgen en eraan gebonden te zijn. Als u het antwoord dat u zoekt niet vindt, neem dan contact met ons op.

Cookies
De website kan producten en diensten van derden gebruiken om verkeersstatistieken te verzamelen met behulp van cookies en webbakens. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij uw browser wordt opgeslagen en dat websites en meerdere servers helpt uw browser of apparaat te herkennen. ALLDATA en haar externe serviceproviders kunnen ook technologie, waaronder pixels en transparante GIF-bestanden, gebruiken voor doeleinden zoals websitebeheer en aanpassing.

Regels & Reglementen
De websites en websitediensten van ALLDATA worden aan u aangeboden onder voorbehoud van de volgende kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen. Bovendien, wanneer u een ALLDATA-website of websiteservice gebruikt (bijv. ALLDATA.com, ALLDATApro.com, my. ALLDATA.com, ALLDATAdiy.com, ALLDATAsupport.com en ALLDATAeurope.com), bent u onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleidsregels, voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijke service. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van een van de websites die eigendom zijn van of worden beheerd door ALLDATA LLC of gelieerde ondernemingen (de "Websites"), gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan alle gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden, gebruik dan geen van de websites en plaats geen bestellingen via een van de websites.

  • ALLDATA.com

  • ALLDATAdiy.com

  • Alldatapro.com

  • ALLDATAsupport.com

  • ALLDATAeurope.com

  • mijn. ALLDATA.com

Auteursrecht
Alle inhoud op de websites, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is eigendom van of in licentie gegeven eigendom van ALLDATA LLC, of aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "ALLDATA") en wordt beschermd door amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie (dat wil zeggen het verzamelen, rangschikken en samenstellen) van alle inhoud op de websites is het exclusieve eigendom van ALLDATA en wordt beschermd door amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en door staats- en federale handelskledingwetten. Alle software die op de websites wordt gebruikt, is eigendom van ALLDATA of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De inhoud en software op de websites kunnen worden gebruikt om uzelf te informeren over de producten en diensten die door ALLDATA worden aangeboden en/of om ondersteunend materiaal te vinden over het gebruik van de producten. Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave, weergave of uitvoering, van de inhoud op de websites is ten strengste verboden. U mag geen reproductie- of wijzigings-, publicatie-, distributie-, transmissie-, overdrachts- of afgeleide werken kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, overdragen of afgeleide werken maken van de inhoud, noch enig deel daarvan, zonder eerst schriftelijke toestemming van ALLDATA te verkrijgen. ALLDATA garandeert noch verklaart dat uw gebruik van de inhoud en materialen die op de websites worden weergegeven, geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Gebruik van de Site
Noch de websites, noch enig deel van de websites mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door ALLDATA. ALLDATA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als ALLDATA van mening is dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van ALLDATA. Elke framing van de inhoud van een van de websites zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALLDATA is ten strengste verboden.

Kennisgevingen met betrekking tot de documenten en diensten van software die beschikbaar zijn op de websites
ALLDATA en haar leveranciers maken geen verklaring over de geschiktheid van de informatie in de documenten, informatie en gerelateerde afbeeldingen die voor welk doel dan ook op deze server zijn gepubliceerd. Alle documenten, informatie en bijbehorende afbeeldingen worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie van welke aard dan ook. AutoZone en haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. AutoZone of leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de uitvoering van software, documenten, levering van of het niet verlenen van diensten of informatie die beschikbaar is op de websites of de servers die als host van de websites worden gehost. In het geval dat de relevante toepasselijke staatswetgeving de beperking van de aansprakelijkheid zoals hierboven uiteengezet niet toestaat (zodat deze beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is), zal de totale aansprakelijkheid van AutoZone onder dergelijke omstandigheden voor aansprakelijkheden die anders beperkt zouden zijn geweest, niet meer bedragen dan vijftig dollar van de valuta van de Verenigde Staten van Amerika (US $ 50,00).

De documenten, informatie en bijbehorende afbeeldingen die op de websites of de servers die de websites hosten, worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. ALLDATA en haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in het product of de producten en/of diensten die op de Websites worden beschreven. Verder aanvaardt ALLDATA geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of als gevolg van virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op de websites, of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de websites.

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims van schending van het auteursrecht
Overeenkomstig titel 17, Code van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht worden verzonden naar de general counsel van AutoZone op het hieronder uiteengezette adres. ALLE VRAGEN DIE NIET RELEVANT ZIJN VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE, ONTVANGEN GEEN ANTWOORD.

Feedback en opmerkingen van beoordelingen
ALLDATA kan bezoekers van haar site toestaan om beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud op de websites te plaatsen. Als u beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud op een van de websites plaatst of feedback, vragen of opmerkingen naar ALLDATA stuurt, verleent u ALLDATA een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken, te distribueren en weer te geven in alle media. U verleent ALLDATA en sublicenties ook het recht om de naam te gebruiken die u indient bij een beoordeling, opmerking of andere inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke beoordeling, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins zeggenschap hebt over alle rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud door ALLDATA geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden.

Links naar sites van derden
Met sommige koppelingen kunt u de websites verlaten. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van ALLDATA en ALLDATA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link in een gelinkte site, of voor eventuele wijzigingen of updates van dergelijke sites. ALLDATA is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van transmissie ontvangen van een gelinkte site. ALLDATA verstrekt deze links alleen aan u voor het gemak, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door ALLDATA van de site.

Inlijsten
ALLDATA staat uitdrukkelijk niet toe dat inhoud op de websites geheel of gedeeltelijk wordt omkaderd.

Beleid voor ongevraagde ideeëninzending
ALLDATA accepteert of overweegt geen ongevraagde ideeën, waaronder ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Stuur geen originele creatieve illustraties, voorbeelden, demo's of andere werken. Het enige doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te voorkomen wanneer de producten of marketingstrategieën van ALLDATA vergelijkbaar lijken met ideeën die aan ALLDATA zijn voorgelegd. Stuur uw ongevraagde ideeën niet naar ALLDATA of iemand van ALLDATA. Als u ondanks dit verzoek toch een van uw ideeën of concepten verzendt, geeft ALLDATA geen garanties dat uw ideeën en materialen vertrouwelijk of eigendom zullen worden behandeld.

Toepasselijk recht
Deze site is gemaakt en wordt beheerd door ALLDATA LLC, in de staat Californië, VS. Als zodanig zijn de wetten van de staat Californië van toepassing op deze disclaimers, voorwaarden en bepalingen, zonder gevolg te geven aan principes van conflict van wetten. ALLDATA LLC behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze site en deze disclaimers, voorwaarden en bepalingen.

Ons adres
ALLDATA.com
9650 West Taron Drive, Suite 100
Elk Grove, CA 95757
http://www.alldata.com

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Neem @alldata contact op met marketing .com met vragen of problemen, indien van toepassing.

Alle verwijzingen naar "ALLDATA" op deze pagina omvatten ALLDATA.com, ALLDATA LLC. en haar filialen en dochterondernemingen, naar gelang van de context.

Copyright kennisgeving
©1996-2016 ALLDATA LLC. Alle rechten voorbehouden.

KOPPELINGSOVEREENKOMST

Bedankt voor uw interesse in het plaatsen van links naar de ALLDATA.com homepage op uw website(s). Als u een dergelijke koppeling op uw website(s) wilt plaatsen, moet u het volgende doen:

  • Verstrek alle gevraagde informatie.

  • Onderteken uw naam onderaan de overeenkomst of laat de overeenkomst ondertekenen door geautoriseerde vertegenwoordigers van uw bedrijf, indien van toepassing.

  • Fax het afgedrukte en ondertekende document naar (901) 495-8316. Let op: General Counsel.

  • U kunt de gevraagde informatie ook e-mailen naar contact.legal @autozone .com

Binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van dit ingevulde document ontvangt u een e-mail met daarin de ALLDATA logo's die u alleen voor koppelingsdoeleinden op uw website kunt plaatsen.

Download de ALLDATA.com Koppelingsovereenkomst
http://www.adobe.com/Om de koppelingsovereenkomst te bekijken en/of af te drukken, hebt u Adobe Acrobat Reader nodig.

ALGEMENE VOORWAARDEN (voor ALLDATA Producten)
Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van ALLDATA producten, vindt u hier: www.alldata.com/terms-conditions

VEILIG WINKELEN
ALLDATA maakt gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layers) om uw persoonlijke gegevens te verbergen voor andere gebruikers op internet. ALLDATA heeft ook een strikt privacybeleid, dat duidelijk beschrijft hoe ALLDATA uw informatie verzamelt, gebruikt en beschermt.
Omdat ALLDATA zo'n hoogontwikkelde beveiliging heeft, moet u een geavanceerde webbrowser hebben om informatie uit te wisselen met ALLDATA.

PRODUCTPRIJZEN

Informatie over ALLDATA-producten op de websites probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. ALLDATA garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van de websites nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Ondanks de inspanningen van ALLDATA is het mogelijk als gevolg van een computer- of andere fout of oorzaak dat een product dat op een van de websites wordt aangeboden, mogelijk verkeerd geprijsd is of een onjuistheid in de beschrijving ervan bevat.In het geval DAT ALLDATA vaststelt dat een product verkeerd geprijsd is of een onjuiste beschrijving bevat, behoudt ALLDATA zich het recht voor om elke actie te ondernemen die zij naar eigen goeddunken redelijk en noodzakelijk acht om de fout te corrigeren. U stemt ermee in ALLDATA onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van prijs- of beschrijvende fouten of inconsistenties met producten. Wanneer u een bestelling plaatst via een van de websites, gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan eventuele corrigerende maatregelen van AutoZone.

DISCLAIMERS

ALLDATA VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT PRIJZEN OF FACTUREN OP EEN VAN DE WEBSITES NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL, FOUTLOOS ZIJN, ONDER VOORBEHOUD VAN CORRECTIE. ALLDATA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPEFOUTEN OF WEGLATINGEN MET BETREKKING TOT PRIJZEN, UW ACCOUNTFACTUREN, TEKST OF FOTOGRAFIE.

U ERKENT DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT EEN VAN DE WEBSITES DAT DE PRIJZEN MOGELIJK NIET NAUWKEURIG ZIJN EN DAT U CONTACT MOET OPNEMEN MET UW ALLDATA-VERTEGENWOORDIGER OF ALLDATA-ACCOUNTMANAGER, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR DE JUISTE PRIJZEN.

UW VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te evalueren van alle meningen, adviezen, diensten, merchandise en andere informatie die op of via de websites of op internet in het algemeen wordt verstrekt. Het internet bevat onbewerkt materiaal, waarvan sommige seksueel expliciet zijn of beledigend voor u kunnen zijn. U heeft toegang tot dergelijke materialen op eigen risico. ALLDATA heeft geen controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke materialen.