Znakami towarowymi

Tematy

STRONY INTERNETOWE PRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU NINIEJSZEGO REGULAMINU

ZNAKI TOWAROWE
ALLDATA, ALLDATA Repair, ALLDATA Manage, ALLDATA Mobile, ALLDATA Kolizja, ALLDATA Training Garage, ALLDATA Community, ALLDATA Tech-Assist, ALLDATA WITH YOU, Arrow design i inne grafiki ALLDATA, logo i nazwy usług, do których odwołują się do niniejszej 100, są znakami towarowymi lub znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług, które są własnością lub licencjonowane alldata. Te znaki towarowe nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest ALLDATA, w sposób, który może spowodować zamieszanie wśród klientów, lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub dyskredytuje ALLDATA. Wszystkie inne znaki towarowe, które nie są własnością ALLDATA lub jej podmiotów stowarzyszonych i które pojawiają się na Stronach internetowych, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą lub nie mogą być powiązani, powiązani lub sponsorowani przez ALLDATA. Wszystkie inne znaki towarowe i znaki usługowe pojawiające się na Stronach internetowych są własnością ich odpowiednich właścicieli.

WARUNKI I ZASADY (dla stron internetowych ALLDATA wymienionych powyżej)
Prosimy o kilka minut na zapoznanie się z niniejszymregulaminem. Korzystanie z witryn internetowych ALLDATA oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i przestrzeganie ich. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, której szukasz, skontaktuj się z nami.

Pliki cookie
Witryna internetowa może wykorzystywać produkty i usługi stron trzecich do zbierania statystyk ruchu za pomocą plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Plik cookie to niewielka informacja przechowywana w przeglądarce, która pomaga witrynom internetowym i wielu serwerom rozpoznać twoją przeglądarkę lub urządzenie. ALLDATA i jej zewnętrzni dostawcy usług mogą również korzystać z technologii, w tym pikseli i przezroczystych plików GIF do celów, w tym zarządzania witryną internetową i dostosowywania.

Zasady i regulacje
Strony internetowe ALLDATA i usługi internetowe są dostarczane z zastrzeżeniem następujących powiadomień, warunków i warunków. Ponadto, gdy korzystasz z dowolnej strony internetowej LUB serwisu internetowego ALLDATA (np. ALLDATA.com, ALLDATApro.com, moje. ALLDATA.com, ALLDATAdiy.com, ALLDATAsupport.com i ALLDATAeurope.com) użytkownik będzie podlegał zasadom, wytycznemu, zasadom, zasadom i warunkom mającym zastosowanie do takiej usługi. Uzyskując dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych będących własnością lub kontrolowanych przez ALLDATA LLC lub podmioty stowarzyszone ("Strony internetowe"), użytkownik zgadza się być prawnie związany wszystkimi warunkami użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z żadnym z warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie korzysta z żadnej ze Stron internetowych i nie składa zamówień za pośrednictwem żadnej ze Stron internetowych.

  • ALLDATA.com

  • ALLDATAdiy.com

  • Alldatapro.com

  • ALLDATAsupport.com

  • ALLDATAeurope.com

  • mój. ALLDATA.com

Prawa autorskie
Cała zawartość witryny sieci Web, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i oprogramowanie, jest własnością lub licencjonowaną własnością ALLDATA LLC lub jej podmiotami stowarzyszonymi (łącznie "ALLDATA") i jest chroniona przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie. Kompilacja (czyli gromadzenie, aranżacja i montaż) wszystkich treści na Stronach internetowych jest wyłączną własnością ALLDATA i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, a także przez stanowe i federalne przepisy dotyczące ubioru handlowego. Całe oprogramowanie używane na Stronach internetowych jest własnością ALLDATA lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie. Treści i oprogramowanie na Stronach internetowych mogą być wykorzystywane do edukowania się na temat produktów i usług oferowanych przez ALLDATA i / lub do znajdowania materiałów pomocniczych dotyczących korzystania z produktów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, ponowne publikacje, wyświetlanie lub działanie treści na Stronach internetowych jest surowo zabronione. Użytkownik nie może kopiować reprodukcji, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania, przekazywania, przekazywania lub tworzenia dzieł pochodnych z treści ani ich części, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody ALLDATA. ALLDATA ani nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z treści i materiałów wyświetlanych na Stronach internetowych nie będzie naruszać praw osób trzecich.

Korzystanie z witryny
Ani Strony internetowe, ani żadna część Witryn internetowych nie mogą być powielane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane ani w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych, które nie są wyraźnie dozwolone przez ALLDATA. ALLDATA zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli ALLDATA uzna, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów ALLDATA. Jakiekolwiek oprawa zawartości stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody ALLDATA jest surowo zabronione.

Uwagi dotyczące dokumentów i usług oprogramowania dostępnych na stronach internetowych
ALLDATA i jej dostawcy nie składają żadnych oświadczeń co do przydatności informacji zawartych w dokumentach, informacjach i powiązanych grafikach publikowanych na tym serwerze w jakimkolwiek celu. Wszystkie dokumenty, informacje i powiązane grafiki są dostarczane "tak jak jest" bez jakiejkolwiek gwarancji. AutoZone i jej dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw. AutoZone ani dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w przypadku działania umowy, zaniedbania lub innego działania niedozwolonego, wynikającego lub w związku z korzystaniem lub wykonywaniem oprogramowania, dokumentów, świadczenia lub niezapewnienia usług lub informacje dostępne na Stronach internetowych lub serwerach, na których znajdują się Witryny sieci Web. W przypadku, gdy odpowiednie obowiązujące prawo stanowe nie zezwala na ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej (tak, że to ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Ciebie), wówczas łączna odpowiedzialność AutoZone w takich okolicznościach za zobowiązania, które w przeciwnym razie zostałyby ograniczone, nie przekracza pięćdziesięciu dolarów w walucie Stanów Zjednoczonych Ameryki (50,00 USD).

Dokumenty, informacje i powiązane grafiki publikowane na Stronach internetowych lub serwerach, na których znajdują się Witryny internetowe, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodawane do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. ALLDATA i jej dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia lub zmiany w produktach i/lub usługach opisanych na Stronach internetowych. Ponadto ALLDATA nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wynikające z jakichkolwiek wirusów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność z powodu dostępu użytkownika do Witryn internetowych, korzystania z nich lub przeglądania ich, lub pobierania przez niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, wideo lub dźwięku ze Stron internetowych.

Zawiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich
Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do Głównego Radcy Prawnego AutoZone pod adresem określonym poniżej. WSZYSTKIE ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ NIE OTRZYMAJĄ ODPOWIEDZI.

Opinie i komentarze recenzji
ALLDATA może zezwolić odwiedzającym witrynę na publikowanie opinii, komentarzy i innych treści na Stronach internetowych. Jeśli publikujesz recenzje, komentarze lub inne treści na dowolnej stronie internetowej lub wysyłasz opinie, pytania lub komentarze do ALLDATA, udzielasz ALLDATA niewyłącznego, nieodpłatnego, wieczystego, nieodwołowego i w pełni podlega negocjowalnym prawom do używania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich recenzji, komentarzy lub innych treści na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik udziela również alldata i sublicencji prawo do używania nazwy, którą przesyłasz z dowolnej recenzji, komentarza lub innych treści, jeśli takie istnieją, w związku z taką recenzją, komentarzem lub innymi treściami. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści publikowanych na tej stronie oraz że korzystanie z jego opinii, komentarzy lub innych treści przez ALLDATA nie będzie naruszać ani naruszać praw osób trzecich.

Łącza do witryn osób trzecich
Niektóre łącza umożliwiają opuszczenie witryn sieci Web. Witryny połączone nie są pod kontrolą ALLDATA i ALLDATA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny połączonej lub jakiegokolwiek łącza zawartego w witrynie połączonej, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. ALLDATA nie ponosi odpowiedzialności za webcasting lub jakąkolwiek inną formę transmisji otrzymaną z jakiejkolwiek strony powiązanej. ALLDATA dostarcza te linki tylko dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez ALLDATA strony.

Kadrowanie
ALLDATA wyraźnie nie zezwala na oprawę, w całości lub w części, jakichkolwiek treści zawartych w Witrynach internetowych.

Zasady składania niezamówionych pomysłów
ALLDATA nie akceptuje ani nie bierze pod uwagę niezamawianych pomysłów, w tym pomysłów na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe produkty lub technologie, procesy, materiały, plany marketingowe lub nowe nazwy produktów. Nie wysyłaj żadnych oryginalnych dzieł sztuki, próbek, wersji demonstracyjnych ani innych prac. Jedynym celem niniejszej polityki jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów, gdy produkty lub strategie marketingowe ALLDATA mogą wydawać się podobne do pomysłów przesłanych do ALLDATA. Proszę nie wysyłać niechcianych pomysłów do ALLDATA lub kogokolwiek w ALLDATA. Jeśli pomimo tego żądania nadal wysyłasz swoje pomysły lub koncepcje, ALLDATA nie gwarantuje, że Twoje pomysły i materiały będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone.

Prawo właściwe
Ta strona jest tworzona i kontrolowana przez ALLDATA LLC, w stanie Kalifornia, USA. W związku z tym prawo stanu Kalifornia będzie regulować te zastrzeżenia, warunki i warunki, nie nadając mocy obowiązującej w odniesieniu do jakichkolwiek zasad kolizji praw. ALLDATA LLC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na tej stronie i tych zastrzeżeń, warunków i warunków w dowolnym momencie.

Nasz adres
ALLDATA.com
9650 West Taron Drive, Apartament 100
Elk Grove, CA 95757
http://www.alldata.com

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Skontaktuj się z @alldata .com marketingowymi z wszelkimi pytaniami lub problemami, w stosownych przypadkach.

Wszelkie odniesienia do "ALLDATA" na tej stronie zawierają ALLDATA.com, ALLDATA LLC. i jej podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych, ponieważ kontekst może wymagać.

Informacja o prawach autorskich
©1996-2016 ALLDATA LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UMOWA O POŁĄCZENIU

Dziękujemy za zainteresowanie umieszczeniem linków do strony głównej ALLDATA.com na swojej stronie internetowej(-ów). Jeśli chcesz umieścić takie łącze w witrynie sieci Web, musisz wykonać następujące czynności:

  • Podaj wszystkie wymagane informacje.

  • Podpisz swoje imię i nazwisko na dole umowy lub podpisz umowę przez upoważnionych przedstawicieli Twojej firmy, stosownie do przypadku.

  • Wyślij faks wydrukowany i podpisany dokument na numer (901) 495-8316. Uwaga: Radca prawny.

  • Możesz również wysłać zapytanie e-mail na adres contact.legal @autozone .com

W ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania wypełnionego dokumentu otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą logo ALLDATA, którą możesz umieścić na swojej stronie internetowej wyłącznie w celach linkowych.

Pobierz ALLDATA.com umowy łączenia
http://www.adobe.com/Aby wyświetlić i/lub wydrukować umowę o połączeniu, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.

WARUNKI I ZASADY (dla Produktów ALLDATA)
Regulamin związany z korzystaniem z produktów ALLDATA można znaleźć tutaj: www.alldata.com/terms-conditions

BEZPIECZNE ZAKUPY
ALLDATA wykorzystuje technologię Secure Socket Layers (SSL) do ukrywania danych osobowych przed innymi użytkownikami w Internecie. ALLDATA posiada również ścisłą Politykę Prywatności,która jasno opisuje, w jaki sposób ALLDATA gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje informacje.
Ponieważ ALLDATA ma tak wysoko rozwinięte zabezpieczenia, musisz mieć zaawansowaną przeglądarkę internetową do wymiany informacji z ALLDATA.

CENY

PRODUKTÓW Informacje o produktach ALLDATA na stronach internetowych stara się być jak najbardziej dokładne. Alldata nie gwarantuje jednak, że opisy produktów lub inna zawartość Witryn internetowych są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Pomimo wysiłków ALLDATA, jest to możliwe z powodu komputera lub innego błędu lub przyczyny, że produkt oferowany na dowolnej stronie internetowej może być niewłaściwie wyceniony lub zawierać niedokładność w opisie.W przypadku, gdy ALLDATA stwierdzi, że produkt jest niewłaściwie wyceniony lub zawiera niedokładny opis, ALLDATA zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za uzasadnione i konieczne, według własnego uznania, w celu usunięcia błędu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić ALLDATA, jeśli dowie się o jakichkolwiek błędach cenowych lub opisowych lub niespójnościach z jakimikolwiek produktami. Składając zamówienie za pośrednictwem dowolnej witryny internetowej, użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich działań naprawczych podjętych przez AutoZone.

ZASTRZEŻENIA

ALLDATA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE CENY LUB FAKTURY NA ŻADNEJ ZE STRON INTERNETOWYCH SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, WIARYGODNE, AKTUALNE, WOLNE OD BŁĘDÓW, Z ZASTRZEŻENIEM KOREKTY. ALLDATA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY TYPOGRAFICZNE LUB POMINIĘCIA ZWIĄZANE Z CENAMI, FAKTURAMI NA KONCIE, TEKSTEM LUB FOTOGRAFIĄ.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ, ŻE CENY MOGĄ NIE BYĆ DOKŁADNE I ŻE MUSISZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM ALLDATA LUB MENEDŻEREM KONTA ALLDATA, ABY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE CENY.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO

Odpowiedzialność za dokładność, kompletność i przydatność wszystkich opinii, porad, usług, towarów i innych informacji dostarczanych na lub za pośrednictwem Witryn internetowych lub ogólnie w Internecie jest odpowiedzialna za dokładność, kompletność i przydatność wszystkich opinii, porad, usług, towarów i innych informacji. Internet zawiera nieedytowane materiały, z których niektóre są o charakterze jednoznacznie seksualnym lub mogą być obraźliwe dla Ciebie. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich materiałów na ryzyko. ALLDATA nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie materiały.